ТВОРЧЕСВО ВЪВ ВСИЧКО

Мисия на неправителствената организация

Подпомагане, утвърждаване на устойчиво развитие на културните и младежки институции и хората на изкуството в Пловдив и страната и популяризирането на техния труд по целия свят.  
Възпитаване у подрастващите на ценностна система. Използване на изкуството за предаване на послания за човечност, съпричастност, взаимопомощ, а също така за нетърпимост към всякакви форми на расизъм и дискриминация.

Цели на организацията

Насърчаване на възстановяването, развитието и задълбочаването на сътрудничеството в младежките дейности, касаещи културната сфера между народите на Европа.  
Създаване на условия за реализиране и разпространяване на идеи и творчески продукти на утвърдени и дебютиращи професионалисти в областта на културата и изкуството.  
Насърчаване организирането, финансирането, разработването и осъществяването на прояви за обмен на опит, под формата на центрове за преквалификация и други дейности за стимулиране развитието на младежите в областта на културата и изкуството.  
Насърчаване организирането, финансирането, разработването и осъществяването на проекти за развитие на международен обмен на изкуство и култура, с цел запознаване на младежите от Европа с различни културни практики, техните специфики и особености.  
Популяризиране и изграждане на доверие към частните институции работещи в сферата на изкуството.  
Доказване на правото на равнопоставеност пред Държавата между професионалистите работещи в частни и държавни организации свързани с изкуството.  
Намиране и изграждане на партньорства с други организации, подпомагащи и работещи в сферата на изкуството.

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info